Allmänna leveransvillkor

 1. Allmänna leveransvillkor

1.1. Det här avtalet (”Avtalet”) innehåller de kompletta leveransvillkoren som rör en enskild individs eller en enhets användande av omvärldsbevakningstjänsten för Internet. Tjänsterna är NewsMachine BASIC eller NewsMachine STANDARD, härefter refererade till som ”Tjänsterna”, som erbjuds av NewsMachine AB (”NewsMachine”). När det används i det här avtalet betyder ”Vi” NewsMachine och ”Du”, ”Dig” och ”Din” syftar på användaren. ”Sajt” betyder alla sätt att titta på källorna elektroniskt, inklusive men inte endast World Wide Websites, intranät eller extranät. ”Länkar” betyder länkar, rubriker, källnamn, citat och associerad data som levereras av NewsMachine som en del av Servicen. Med ”Utgivare” menar vi skaparna av artiklarna till vilka vi länkar. Det finns inga undantag till följande användaravtal.

 1. Godkännande

2.1. Genom att klicka ”ja” (eller motsvarande) har kunden accepterat leveransvillkoren för Tjänsten som beskrivs i det här avtalet.

 1. Tjänsten

3.1. Tjänsten samlar automatiskt in nytt material från Utgivarna på Internet som Vi har valt. Du kan skapa ett antal sökprofiler s.k. agenter. Det nya materialet jämförs sedan med dina sökprofiler, och om det finns några träffar så får du länkar till det nya materialet och ett eller flera citat från materialet. Du kan självständigt formulera och ändra i dina sökprofiler.

 1. Dina åtaganden

4.1. Du skall välja ett personligt lösenord som sedan används för åtkomst till Tjänstens websajt. Du åtar dig att inte avslöja ditt lösenord till tredje person och att försäkra dig om att eventuella dokument som innehåller ditt lösenord förvaras på ett säkert sätt som hindrar åtkomst till lösenordet från tredje person.

4.2. Om nödvändigt ska du meddela NewsMachine för att spärra ditt lösenord via telefon 010 – 300 1800 eller via e-post: support@newsmachine.com

4.3. Du åtar dig att hålla dig till gällande upphovsrättslagar då du använder information som har gjorts tillgänglig med hjälp av Tjänsten.

4.4. Du är informerad om att Tjänsten är personlig och att du inte har tillåtelse att göra Tjänsten tillgänglig för tredje person, varken genom att publicera Länkarna på en sajt eller direkt vidarebefordra e-mailrapporter från NewsMachine, om inte avtal tecknats för tilläggsmodulerna NewsMachine Newsfeed eller NewsMachine Portal. Om du är intresserad av att använda länkarna på det här sättet så var vänlig att kontakta företagsförsäljningen på e-post: sales@newsmachine.com Det är dock självklart tillåtet att skriva egna rapporter baserat den information NewsMachine hittat åt dig och att använda de funktioner på sajten som är avsedda för att sända träffar vidare.

 1. Support för Tjänsten

5.1. NewsMachine tillhandahåller en supportservice som till en rimlig omfattning ska hjälpa dig när frågor eller problem relaterade till användandet av Tjänsten uppstår. Vår support är om inte annat meddelas öppen under vardagar under normala kontorstider (09.00-17.00O CET). Supporten är stängd under alla svenska allmänna helgdagar. Du kan kontakta Supporten via telefon på 010 – 300 1800 eller, alternativt via e-post: support@newsmachine.com

 1. Drift av Tjänsten

6.1. Tjänsten är normalt i drift dygnet runt, sju dagar i veckan, året runt men störningar i Tjänsten kan uppstå under den tiden. Driften är övervakad av jourhavande personal och ett automatiskt alarmsystem som signalerar då störningar i Tjänsten har inträffat.

6.2. Vi garanterar inte att Tjänsten är fri från fel eller störningar, men vi åtar oss att rätta till fel inom rimlig tid.

6.3. Vi förbehåller oss rätten att rätta till fel eller brister på ett sätt som vi anser lämpligt och vi förbehåller oss också rätten att stänga ner Tjänsten för underhåll eller uppgraderingar.

6.4. Vi garanterar inte att presenterad information kommer att finnas tillgänglig en viss tid eftersom varje källa självständigt från NewsMachine bestämmer hur länge informationen finns tillgänglig. NewsMachine är inte ansvarig för någon information som har insamlats från en källa.

6.5. Vi är inte ansvariga för:

 1. i) fel, stopp eller andra störningar som Du eller tredje person utsätts för eller andra omständigheter utanför NewsMachines kontroll,
 2. ii) försening eller försummelse av Tjänsten beroende av störningar i kommunikationsnätverk (t ex mobil och fast telefoni, elektricitet, Internet eller något annat elektroniskt kommunikationsnätverk) eller delar av ett sådant kommunikationsnätverk.

iii) Försening eller försummelse av Tjänsten beroende av någon annan anledning utanför NewsMachines kontroll.

 1. Ändringar i Tjänsten

7.1. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i källorna som används för att tillhandahålla Tjänsten och i rutiner för drift, tekniska specifikationer, system, etc. Du är informerad om att Tjänsten är föremål för löpande utveckling och kommer att ändras med tiden.

7.2. Antalet källor på Internet som används för att samla information är flera tusen. Vi garanterar inte att en viss källa är i drift vid ett visst tillfälle. Vi är inte ansvariga för någon information som samlas in från en källa. Vi kan när som helst ta bort, lägga till eller ersätta källor.

 1. Ansvarsbegränsningar

8.1. NewsMachine är förskonad från ansvar rörande direkt eller indirekt skada eller andra olägenheter som beror av fel i informationen, utebliven eller försenad leverans av Tjänstens resultat. NewsMachine är inte ansvarig för eventuella överträdelser eller skador som tillfogas Dig av en tredje person.

8.2. NewsMachine kommer endast ersätta Dig för verifierade och rimliga kostnader som inträffat som en direkt konsekvens av försumlighet av NewsMachine. Följaktligen har Du inte rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador eller förluster, till exempel förlorad vinst, onödiga kostnader och andra påföljande skador, även om NewsMachine har blivit underrättade om möjligheten att sådana kostnader kan uppstå. Vidare ska NewsMachine inte ha något ansvar för skador som uppstår ur omständigheter som beskrivs under punkt 9 nedan.

8.3. Oavsett ovan nämnda så är NewsMachines sammanlagda ansvar begränsat enligt det här avtalet till en summa lika med kostnaden av ett (1) års prenumerationsavgift i enlighet med gällande prislista för Tjänsten.

8.4. Ett yrkande i samband med skador är ogiltigt om fallet inte tas upp i domstol inom ett år från det datum då omständigheterna som stöder yrkandena kom till kundens kännedom eller skulle ha kommit till kundens kännedom.

8.5. Du har inte rätt till någon annan kompensation från NewsMachine än vad som tydligt anges i det här användaravtalet.

 1. Anledningar till ansvarsbefrielse

9.1. NewsMachine är inte ansvariga för skador och NewsMachine har inte heller något annat ansvar om NewsMachine kan visa att orsaken för skador eller andra problem är beroende av omständigheter som är utanför NewsMachines kontroll och som NewsMachine rimligtvis inte kan väntas ha förutspått och inte heller undvikit eller undkommit konsekvenserna av dem. Det samma gäller om en entreprenör, konsult eller återförsäljare av NewsMachine förhindras att utföra ett uppdrag på grund av sådana omständigheter.

 1. Betalnings- och faktureringsrutiner

10.1. Du ska betala prenumerationsavgiften i förskott för avtalsperioden mot faktura från NewsMachine. Vidare ska du betala de leveransavgifter som är relaterade till tjänsten. Sådana leveransavgifter kommer att debiteras i efterskott på det sätt som NewsMachine anser lämpligt om kunden beställer leverans av Tjänsten på andra sätt än genom e-post (t.ex. SMS, MMS eller något annat mobilt meddelandesystem eller brev, fax, etc).

10.2. Betalning ska ske inom trettio (30) dagar från faktureringsdatumet. Vi har rätt till dröjsmålsränta i enlighet med svensk lag och en påminnelseavgift om betalningen är försenad. Prenumerationsavgiften och leveransavgifterna ska bestämmas utifrån vid var tid gällande prislista.

 1. Avstängning

11.1. Vi kan stänga av dig från Tjänsten om du trots påminnelse inte har erlagt full betalning för Tjänsten inom den tid som beskrivs i punkt 10, eller om du inte uppfyller dina åtaganden i enlighet med punkt 4 (”Dina åtaganden”) eller någon annan bestämmelse i detta avtal.

 1. Prenumerationsvillkor

12.1. Prenumerationen träder i kraft när Vi har levererat ett e-mail som innehåller en bekräftelse på lösenord efter att du har beställt Tjänsten av oss. Prenumerationen kommer att, om inget annat avtalats, vara giltig i 12 månader och kommer att förnyas automatiskt om inte Tjänsten sägs upp skriftligen minst tre månader före slutet av 12-månadersperioden eller annan överenskommen avtalsperiod.

12.2. Oavsett vad som sägs i punkt 12.1 så kan båda parter avsluta den här överenskommelsen omedelbart skriftligen via brev eller fax om:

 1. i) den andra parten bryter mot det här avtalet och inte kompenserar för överträdelsen inom fjorton dagar efter att kvitto på att skriftligt klagomål har mottagits av den andra parten, eller
 2. ii) den andra parten går i konkurs, förlikning, rekonstruktion, hamnar i likvidation eller av någon annan anledning kan antas vara oförmögen att betala.

12.3. Du har inte rätt till någon återbetalning av prenumerationsavgifter om Du avslutar prenumerationen i enlighet med den här paragrafen.

 1. Intellektuella äganderättigheter

13.1. Alla intellektuella äganderättigheter som hänför sig till Tjänsten och de tekniska lösningar som rör Tjänsten är till fullo NewsMachines eller tillhör ägaren av rättigheter för alla sådana intellektuella egendomar som representeras av NewsMachine.

13.2. Du får ej använda sådana intellektuella tillgångar mer än vad som har godkänts av NewsMachine.

 1. Överlåtelse av avtal

14.1. Det här avtalet är personligt och du får inte överlåta rättigheterna eller skyldigheterna som nämns i det här avtalet. Du får inte medge tillgång till Tjänsten eller återsälja den eller upplåta underlicenser till den.

14.2. Vi har rätt att överföra alla eller delar av det här avtalets rättigheter och skyldigheter till tredje personer.

14.3. Vi har rätt att utföra skyldigheterna enligt detta avtal genom att använda underkonsulter eller andra tredje personer.

 1. Ändring av villkoren

15.1. Ändringar av eller tillägg till dessa användarvillkor träder i kraft en månad efter tillkännagivande av sådan ändring eller tillägg. Vi har dock alltid rätt att göra ändringar och tillägg som träder i kraft omedelbart om sådana ändringar eller tillägg är nödvändiga med hänsyn till lag, bestämmelser eller beslut från svensk myndighet.

 1. Tvister

16.1. Det här avtalet skall styras av svenska lagar. Eventuella tvistemål, dispyter eller krav som uppstår ur det här avtalet eller i samband med avtalet, eller överträdelser, avslut eller ogiltighet av avtalet, ska avgöras av svensk domstol.

 

DATAHANTERING

NewsMachine hanterar persondata som lämnas vid anskaffande av tjänsterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 (Allmän Dataskyddsförordning). De personuppgifter som lämnas i registreringsformuläret omfattar namn, adress, telefonnummer, e-postadress.

Du ger härmed NewsMachine rätt att använda Dina personuppgifter till att administrera prenumerationerna, lägga fram erbjudanden samt för marknadsföring och utveckling av de egna tjänsterna.

Registrering av personuppgifter

NewsMachine lagrar personuppgifter uteslutande i syfte att tillhandahålla tjänsterna. Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part. NewsMachine gör inga analyser av användningen av tjänsterna annat än på begäran av kunden eller som en del av tjänsten. NewsMachine loggar enbart in på kunders konto i samband med supportärenden. Din sökprofil är helt konfidentiell och NewsMachine kommer inte att lämna ut någon information som är relaterad till sökprofilerna, såvida inte ett sådant utelämnande tvingas fram av lag, bestämmelse eller ett beslut av en svensk myndighet. 

Säkerhetsåtgärder för att förhindra att obehöriga får åtkomst till personuppgifter

Fysisk åtkomstkontroll

Datorutrustning och löstagbar datamedia är, för att skyddas mot obehörig användning, påverkan och stöld, låst när den inte står under uppsikt. NewsMachines dataservrar är placerade i Datacenter med säkerhetspersonal 24/7 och ett särskilt accesskontrollsystem.

Åtkomstkontroll avseende system

Ett tekniskt system för behörighetskontroll finns för att styra åtkomsten till personuppgifterna för personuppgiftsbiträdet. Behörigheten är begränsad till dem som behöver uppgifterna för sitt arbete. Användaridentitet och lösenord är personliga och får inte överlåtas på annan. Det finns rutiner för tilldelning och borttagning av behörigheter.

 Åtkomstkontroll avseende personuppgifter

I de fall eventuella bärbara datorer eller dylik utrustning används vid behandlingar är personuppgifterna på fasta och löstagbara lagringsmedier alltid krypterade.

För åtkomst till känsliga och integritetskänsliga personuppgifter krävs tvåfaktorsautentisering.

Åtkomsten till personuppgifterna kan följas upp i efterhand genom loggning.

Om reparation och service av datorutrustning, som används för att lagra personuppgifter, utförs av annan än NewsMachine så träffas avtal som reglerar säkerhet och sekretess mellan NewsMachine och serviceföretaget. Vid servicebesök sker service under NewsMachine överinseende, och om detta inte är möjligt avlägsnas lagringsmedier som innehåller personuppgifter. Service via fjärrstyrd datorkommunikation sker enbart via säker anslutning och efter säker elektronisk identifiering av den som utför servicen. Servicepersonal ges åtkomst till systemet endast vid servicetillfället.

 Åtkomstkontroll vid överföringar

Personuppgifterna överförs regelbundet till säkerhetskopior. Kopiorna förvaras avskilt och väl skyddade så att personuppgifterna kan återskapas efter en störning. Rutin för återläsning finns.

Anslutning för extern datakommunikation skyddas genom säker uppkoppling.

Personuppgifter som överförs via datorkommunikation utanför lokaler som kontrolleras av personuppgiftsbiträdet skyddas med kryptering.

 Lagringsregler

Radering av personuppgifter ska ske senast inom 30 dagar från en begäran om att dessa ska raderas.

 För frågor angående hanterandet av personuppgifter, kontakta NewsMachine via telefon, 010 – 300 1800 eller via e-post, support@newsmachine.com